REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem: leadit.com.pl

prowadzony jest przez firmę: Hana Mana Instytut Rozwojowo-Szkoleniowy Sp. Z o.o Katowice ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, KRS: 0000827093, NIP 6342971684 Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  edyta@hanamana.pl 

1. Definicje 

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 

b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie  niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z  treścią art. 221 Kodeksu cywilnego), 

d) Produkt – każdy produkt fizyczny lub wirtualny dostępny w Sklepie leadit.com.pl e) Regulamin – niniejszy regulamin, 

f) Sklep – Sklep internetowy leadit.com.pl, działający pod adresem internetowym leadit.com.pl 

g) Sprzedawca – „Hana Mana Instytut Rozwojowo-Szkoleniowy Sp. Z o.o Katowice ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, KRS: 0000827093, NIP 6342971684” 

h) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Postanowienia wstępne 

2.1 Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (ebook i  inne materiały cyfrowe) oraz szkolenia stacjonarne oraz online (zapis, dostęp za  pośrednictwem sklepu). 

2.2 Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na  stronie głównej i podstronach sklepu. 

2.3 Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki  Sprzedawcy i Klientów. 

2.4 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z  Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. 

2.5 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Dokonanie zakupu możliwe jest bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient  nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim. 

2.6 Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami  brutto (zawierają podatek VAT). 

2.7 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia  zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest  konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne  urządzenie Klienta. Wystarczające są:

– dostęp do Internetu, 

– standardowy system operacyjny, 

– standardowa przeglądarka internetowa, 

– posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

3. Proces zamawiania 

3.1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, 

b) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia” u dołu  strony, 

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić́dostawa  zamówionych Produktów, 

d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać nazwę firmy oraz NIP. 

e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty, 

f) zapoznać się z regulaminem  

g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. 

3.2. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich  poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez  pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.  

3.3 W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z  weryfikacją prawdziwości podanych danych.  

3.4 W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem,  Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

3.5 Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i  poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

3.6 Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa  Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3.7 Po kliknięciu przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie  przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji  płatności.

4. Dostawa i płatność

4.1 Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz  prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

4.2 Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane  są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient,  chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Produkty cyfrowe wysyłane są drogą elektroniczną (e-mail odbiorcy podany podczas formularzu zamówienia).

4.3 Dostępne formy płatności w Sklepie: szybkie płatności online, blik.

4.4 Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem: Wysyłka e-mail

4.5 Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 48h, chyba, że w opisie produktu widnieje  inna informacja.

4.6 Zamówienie uważa się za zrealizowane dla produktów cyfrowych w chwili wysłania  zamówienia do Klienta, lub w przypadku szkolenia stacjonarnego/online – do ustalonego  czasu odwołania podanego w §5 ppkt .

4.7 Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego  sposobu dostawy.

4.8 W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma  prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia. 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są: szybkie płatności online. 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Odstąpienie od umowy Konsumenta

5.1 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie  treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (e-book), jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy.

5.2 W przypadku zapisania się na szkolenie online/na żywo, aby odstąpić od umowy, Klient  musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze  jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres:  edyta@hanamana.pl nie później niż 48h przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 3. Jeżeli Klient nie stawi się na zakupione wydarzenie w dniu zakupu, traci możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.

5.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane  od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w  którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie  zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Klient nie poniesie żadnych opłat w  związku z formą zwrotu płatności.

5.5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Rękojmia Sprzedawcy

6.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6.2 W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie  (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy edyta@hanamana.pl Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć zdjęcie.

6.3 Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając  jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie  stosownej treści.

6.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie  treści cyfrowych.

6.5 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu  którego reklamacja została złożona.

6.6 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurąskładania reklamacji  Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: edyta@hanamana.pl 

7. Dane osobowe i pliki cookies

7.1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia. 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta. 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed  dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7.2 Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia,  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub  zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla  którego zostały zebrane.

7.3 Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,  przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).  Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie  uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu  zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

7.4 Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

7.5 Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu  przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy  służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu  operacyjnego, z którego korzysta Klient.

7.6 Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies. 11. Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych  osobowych jest Hana Mana Instytut Rozwojowo-Szkoleniowy Sp. Z o.o z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisaną do KRS pod numerem 0000827093, NIP 6342971684

7.7 Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis  poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

8. Uprawnienia

8.1 RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 6) prawo do przenoszenia danych, 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową 

zgodę wyraziłeś. 

8.2 Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za  potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych  osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych  operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych  operacji uprawnienia. 

8.3 Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli  uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia  przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu  nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8.4 Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,  jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że  wyślesz wiadomość na adres e-mail: edyta@hanamana.pl 

8.5 Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco  przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz  wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych.

9. Bezpieczeństwo

9.1 Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych  przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego  nieupoważnione.

9.2 Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców,  czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na  Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym https://leadit.com.pl w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

9.3 Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych  wymaganych przez przepisy prawa. 

10. Cele i czynności przetwarzania

10.1 Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do  założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych  konta możesz podać swoje dalej idące dane. 

10.2 Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i  utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

10.3 Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy  zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że  usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez  Ciebie z wykorzystaniem konta. 

10.4 W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili  możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

10.5 Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji  zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji  zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w  celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

10.6 Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a  następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.  Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach  statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi  danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

10.7 W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po  realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz  domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu  zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z  tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w  celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia  danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

10.8 Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od  umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o  odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer  telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

10.9 Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy  wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od  umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

10.10 Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub  procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. 

10.11 W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od  umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu  przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia  roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas  Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z  naszej bazy. 

11. Dodatkowe informacje: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie  danych osobowych.